شرکت کامپیوتر فلورا سیستم گیل

دانستن قدرت است، بیشتر بدانیم!

اولین مسابقه رباتیک در مجتمع فنی و آموزشی فلورا برگزار گردید.

دانلود فیلم مسابقهرباتیک فلورا سیستم گیل