مجتمع فنی فلورا

دانستن قدرت است، بیشتر بدانیم!

نمونه سایت های انجام شده توسط تیم طراحی و برنامه نویسی شرکت کامپیوتر فلورا سیستم گیل:

  • razpishnama
  • masuodpishnam
  • pishnamaspeechcal2

برنامه نویسی سایت با HTML5 – JavaScript – Asp.net – PHP – Sqlserver – Mysql – Ajax
و سیستم محتوایی wordpress – jomla
در این شرکت انجام می گیرد.